Vítajte na stránkach obce Lopúchov




 

Dnes je

Meniny na web

Úradná tabuľa

 

Obec

 

Logo PSK

 

Počasie

meteoblue

História obce

 

Vznik obce

V roku 1345 bol úradne vymedzený chotár Nižných Raslavíc, ktorý na svojej východnej strane susedil s obcou Lopúchov vtedy vznikla  najstaršia písomná zmienka o obci Lopúchov, ktorá, ako vyplýva z tejto listiny, pravdepodobne existovala už pred týmto rokom.

Predpokladá sa slovenský pôvod obce, ale v písomnostiach zo 14. storočia sa vyskytuje v maďarizovanom názve pôvodného slovenského názvu Lopúch, neskôr v 15. a 16. storočí pod maďarským názvom Lapos. Hoci je známe, že základom pôvodného slovenského názvu je slovo lopúch, nie je známe, či pôvodne označovalo rastlinu, alebo prezývku muža panovníka. Až v roku 1773 sa po prvýkrát uvádza názov Lopúchov. V 14. a 16. storočí patril chotár obce panstvu Raslavíc, neskôr zemanom z Raslavíc. Cez Lopúchov viedla krajinská cesta od Raslavíc smerom na východ. Vtedy obec Lopúchov patrila medzi väčšie obce. Neskôr sa časť sedliakov odsťahovala, iní zanechali pozemky a stali sa želiarmi. Ochudobňovanie sedliakov pokračovalo aj naďalej, takže v roku 1600 bolo v obci obývaných iba 17 poddanských domov a koncom 16. storočia už obec Lopúchov bola malou dedinkou výlučne s poddanským obyvateľstvom.

Obrat nastal až koncom 17. a začiatkom 18. storočia, keď v obci mali majetok Pulskovci. Obec sa rozrastala a v roku 1824 bolo v obci už obývaných 54 domov so 41 l obyvateľmi. vhodné prírodné podmienky predurčovali túto lokalitu na poľnohospodárstvo. Prevažná väčšina obyvateľstva sa zaoberala poľnohospodárstvom, chovom dobytka a časť obyvateľstva aj pláteníctvom. Poľnohospodársky ráz si obec Lopúchov zachovala aj za 1. ČSR, ale aj po 2. svetovej vojne. Z celkovej výmery 840 hektárov chotára obce bolo 450 hektárov ornej pôdy, 150 hektárov pasienkov, zvyšok boli lesné pozemky. Všetka pôda bola v rukách súkromných vlastníkov až do roku 1972, keď došlo k združstevňovaniu pôdy, pôda bola daná do spoločného užívania a vzniklo Jednotného roľnícke družstvo.

Rozvoj obce po 2. sv. vojne

K prudkému hospodárskemu rozvoju obce sprevádzaného zvyšovaním životnej úrovne obyvateľov obce dochádzalo po 2. svetovej vojne. Hneď v roku 1946 - 1947 sa obec elektrifikovala, vybudovala sa cesta do Raslavíc a v roku 1950 sa do obce zaviedol prvý telefón. Jednotlivé domácnosti začínali s výstavbou nových rodinných domov, niektoré sa zrekonštruovali. poopravovali a postupne aj zmodernizovali.

Vo sfére služieb pribudla v roku 1963 stavba obchodného strediska. V rokoch 1965- 1966 sa v obci vybudovali bezprašné miestne komunikácie. V roku 1968 sa realizovala výstavba miestneho rozhlasu a rozšírila sa aj sieť verejného osvetlenia. Najvýznamnejšou aktivitou v rokoch 1976 1980 bola výstavba kultúrneho domu, obecného úradu a materskej školy. V roku 1980 sa ukončila aj výstavba požiarnej zbrojnice. V roku 1979 vznikol v obci futbalový klub s názvom TJ Hviezda Lopúchov a  hneď došlo aj k výstavbe futbalového ihriska.
Ani v súčasnosti, po významných spoločenských zmenách, obec nestagnuje a rozvíja sa ďalej V roku 1992 sa začalo s výstavbou kanalizácie.

V rokoch 1992 1993 sa vybudoval nový most cez miestny potok s prístupovou cestou na miestny cintorín. V rokoch 1993 1994 došlo k regulácii miestneho potoka pozdĺž obce a zrekonštruovali sa povrchy miestnych komunikácii. V roku 1995 sa zrekonštruovali vnútorné priestory materskej školy a v časti týchto priestorov vznikla málotriedna základná škola s ročníkmi 1. - 4. V rokoch 1998 1999 bola plynofikovaná a následne v rokoch 2000-2003 sa v obci vykonala úplná generálna oprava rozvodu elektrickej siete, verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu. V rokoch 2004 2006 boli v spolupráci so SaÚC PSK vykonané asfaltové úpravy ciest Ill. triedy cez obec Lopúchov a medzi obcou Lopúchov a Stuľany. V rokoch 2008 2011 sa ukončila I. etapa výstavby verejného vodovodu a zrekonštruovala sa budova OcÚ, KD, MŠ a ZŠ z prostriedkov EU v rámci operačného programu "Rozvoj vidieka"



Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 16:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Sekčov-Topľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
329

Prvá písomná zmienka
1345

Matričný úrad
Raslavice

 

Kontakt

Lopuchov č. 85

086 41 Raslavice

Telefón
+421 54 47 92 101

E-mail
lopuchov@lopuchov.sk
starosta@lopuchov.sk
oulopuchov@gmail.com


 

Logo

Logo Farmička.sk

 

TOPlist